کانولای بینی

کانولای بینی

بیهوشی

از اﯾﻦ روش ﺑﺼﻮرت وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮاي اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻي ﺑﯿﻨﯽ 1-6 ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 6 ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺨﺎط و ﺑﻠﻊ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد